Di chì/ Bột than/ Ruột chì

Bột than vẽ truyền thần
-20%
RUỘT CHÌ PENTEL (DẠNG TUÝP)
-28%
RUỘT CHÌ UNI (TUÝP LỚN)
-13%